באתר זה יפורסמו הודעות מטעם נאמני הסדר החוב באידיבי חברה לאחזקות בע"מ בקשר עם הסדר החוב. כאן יוכלו זכאי ההסדר לקרוא ולהתעדכן לגבי התקדמות הסדר החוב, עד להשלמתו הסופית. מובהר, כי ההודעות שיפורסמו באתר זה מעת לעת, הינן על פי שיקול דעתם הבלעדי של הנאמנים ואינם ממצות את כלל הדיווחים והעידכונים הנוגעים להסדר החוב.    

28.6.2016 - עדכון תהליך ולוח זמנים להשלמת שלב ה להסדר החוב של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ

ביום 27.6.16 אישר בית המשפט חלוקת סך של 30 מיליון ₪ מתוך יתרת הכספים שבנאמנות לזכאי ההסדר, והכל כמפורט בדו"ח…

15.3.2016 - אורכה למחזיקי אופציות אידיבי פתוח לבחירה בחלופת המומחה

בהמשך להודעת נאמני הסדר החוב באי די בי חברה לאחזקות בע"מ מיום 13.3.2016 בקשר עם האופן והמועד שבו על בעלי…

13.3.2016 - אישור תיקון הסדר החוב ופרסום אופן הודעת בחירתם של בעלי האופציות לנאמני ההסדר

בהמשך לדיווח המיידי של אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("החברה") מיום 13.3.16 בדבר אישור בית המשפט לבקשה לתיקון הסדר…

25.2.2016 - תיקון הסדר החוב ובקשה דחופה לכינוס אסיפת בעלי מניות ואופציות של אידיבי פתוח

ביום 25.2.2016 חתמו דולפין הולנד ונאמני הסדר החוב על תיקון להסדר ביניים ולהסדר החוב. כמו-כן, ביום 25.2.2016 הגישו נאמני הסדר החוב,…

4.2.2016/ החלטת בית המשפט בבקשה 201 - דחיית מועד מימוש האופציות

מצ"ב החלטתו של בית המשפט המחוזי בבקשה 201 לפיה הורה בית המשפט על דחיית מועד פקיעת אופציה 4 באופן בו…

20.1.2016/ דרישה לכינוס אסיפת בעלי מניות אי.די.בי חברה לפתוח בע"מ

מצ"ב מכתבם של נאני הסדר החוב מיום 17.1.2016 להנהלת אידיבי חברה לפתוח בע"מ בקשר עם הדרישה לכינוס אסיפה כללית שעל…

15.12.2015 / החלטה בדבר מחיקת הערעור ללא צו להוצאות וביטול הדיון

מצ"ב החלטת בית המשפט העליון בדבר מחיקת הערעור שהוגש על ידי IFISA ו - Dolphin Netherlands BV, על בקשה 190,…

13.12.2015 / הבהרה לעניין זכאי הריבית של סדרות ג' ו-ד'

מצ"ב הבהרה לעניין זכאי הריבית של סדרות ג' ו-ד' בקשר עם הודעת הנאמנים אודות תהליך ולוח הזמנים לחלוקת התמורות הקרובה…

10.12.2015 / עדכון תהליך ולוח זמנים להשלמת שלב ד' להסדר החוב בחברה

במסגרת הודעה זו יובאו פרטים בדבר התמורות לחלוקה כאמור, אשר יחולקו לידי זכאי ההסדר.  עדכון תהליך ולוח זמנים להשלמת שלב…

9.12.2015 / אישור בית המשפט לחלוקת תמורות עבור זכאי ההסדר - בקשה 199

בהמשך לבקשת הנאמנים מיום 8.12.15, בגדרה נתבקש בית המשפט, לאשר לנאמנים לפעול לחלוקת סכומים נוספים המוחזקים בידם לידי זכאי ההסדר,…

8.12.2015 / החלטת בית המשפט בבקשה 198 - אישור הסדר הביניים בין הנאמנים לקבוצת אלשטיין

בהמשך לבקשה 198 בגדרה נתבקש בית המשפט לאשר את הסדר הביניים שגובש בין הנאמנים לבין קבוצת אלשטיין ובהמשך לדיון שהתקיים…

8.12.2015 / בקשה מטעם הנאמנים לחלוקת תמורות עבור זכאי ההסדר - בקשה 199

בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 16.11.15 (במסגרת בקשה 196), בגדרה נתקבלה בקשת הנאמנים לאישור הסדר פשרה מתוקן בקשר לתובענות הנגזרות…

8.12.2015 / התנגדות ח.א.א אקסטרה בע"מ לבקשה 198 לאישור התיקון להסדר

ביום 8.12.15 הגישה ח.א.א אקסטרה בע"מ (להלן: "אקסטרה") את התנגדותה לבקשה 198 שעניינה, אישור התיקון להסדר. באותו היום נערך דיון…

7.12.2015 - החלטת בית המשפט על הודעה בדבר תוצאות אסיפת בעלי מניות המיעוט

מצ"ב החלטת בית המשפט המחוזי, מפי כב' השופט ברנר, על הודעה בדבר תוצאות אסיפת בעלי מניות המיעוט בענין הסדר הביניים…